De school ingaan

Schoolgids: Onze regels & werkwijze

Voor de goede orde zijn met de kinderen een aantal afspraken gemaakt. De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben een eigen ingang aan de linker-speelplaatszijde van de school...

Hun deur is vanaf 8.35 uur open. U kunt de kinderen tot in de klas brengen. Wél vragen wij u om in de klas snel afscheid te nemen van uw kind. De kinderen worden onrustig als ze te lang op het kringgesprek of het prentenboek lezen moeten wachten. 

De kinderen van de groepen 6,7 en 8 nemen de ingang bij de nieuwbouw. De groepen die in de nieuwe lokalen bij de nieuwbouw zitten gaan via de middendeur op het speelplein naar binnen, net als de twee groepen die in de oudbouw ónder zitten. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan vanaf het schoolplein samen met hun groepsleerkracht om 8.40 en 13.10 uur naar de klas. Het team is vanaf 08:35 uur op het speelplein aanwezig.

Leerlingvolgsysteem

Schoolgids: Onze regels & werkwijze

Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst middels CITO-toetsen op het gebied van taal, technisch en begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, wereldoriëntatie, rekenen en informatieverwerking .

Rapporten

Schoolgids: Onze regels & werkwijze

De groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. Het eerste rapport wordt met de ouders besproken tijdens een 10 minuten gesprek. Dit rapport ligt dan voor de ouders 10 minuten van tevoren ter inzage...

Maatregelen bij lesuitval

Schoolgids: Onze regels & werkwijze

Wat zijn de maatregelen die genomen kunnen worden om bij ziekte van onderwijsgevenden, in combinatie met het tekort aan vervangers, de lesuitval zoveel mogelijk te beperken?

Schorsing of verwijdering leerlingen

Schoolgids: Onze regels & werkwijze

Hiervoor worden vastgelegde procedures gevolgd welke op school ter inzage liggen.

[1]
Geen Adobe Flash Player geïnstalleerd.
Fout bij het ophalen van het nieuws:

FeedReader: No data found at URL "http://www.nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Algemeen"