Sofinummer

Schoolgids: Praktische zaken

Onze school heeft u gevraagd (zal u binnenkort vragen) om opgave te doen van het sofinummer van hun kind. Wij zijn hier wettelijk toe verplicht. Bij inschrijving van nieuwe leerlingen was dat al zo, maar nu geldt het ook voor onze al ingeschreven leerlingen.

De sofinummers zullen worden opgenomen in onze leerlingadministratie. 

Met de invoering van een uniek nummer per kind kan de overheid beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging van het onderwijs. Ook zullen in de toekomst kinderen beter te volgen zijn bij een overstap naar een andere onderwijsinstelling. Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook al heeft niet elk kind een sofinummer. Aan leerlingen die geen sofinummer hebben, bijvoorbeeld omdat ze nog maar kort in Nederland zijn, wordt een onderwijsnummer toegekend vanaf het moment dat de geautomatiseerde gegevenslevering tussen school en overheid op gang is gekomen. 

Mogelijke vragen van ouders
Vraag: Waarom moet ik het sofinummer van mijn kind opgeven? 
Antwoord: De school van uw kind heeft de wettelijke verplichting (Wet op het Onderwijsnummer) om er naar te vragen. Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen is dat al zo, nu geldt het ook voor de al ingeschreven leerlingen. De sofinummers maken straks deel uit van een geautomatiseerde gegevenslevering van de school aan overheidsinstanties. De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) in Groningen controleert de gegevens. Dan worden ze geanonimiseerd doorgestuurd aan CFI. CFI zorgt namens het Ministerie van Onderwijs (OCW) voor de bekostiging van de scholen in Nederland. 

Vraag: Mijn kind heeft geen sofinummer. Wat moet ik doen? 
Antwoord: Dat kunt u gewoon aan de school melden. Het recht op onderwijs van uw kind komt daar niet mee in gevaar. Uw kind krijgt straks van de IB-Groep een onderwijsnummer toegewezen. 

Vraag: Ik ben het sofinummer kwijt. 
Antwoord: U kunt bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie om een nieuwe opgave vragen. U kunt ook een uittreksel opvragen uit het bevolkingsregister van de gemeente, maar zeg er dan wel duidelijk bij dat op de opgave een sofinummer moet staan! U bent voor een uittreksel uit het bevolkingsregister leges verschuldigd. Als uw kind een eígen paspoort of eígen identiteitskaart heeft, mag u daar een kopie van inleveren. 

Vraag: Hoe zit het met de privacy? 
Antwoord: De privacy is gewaarborgd. De leerlinggegevens die de school aanlevert, worden alleen vergeleken met de inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) om te controleren op juistheid en volledigheid. Voor alle andere doeleinden (statistische gegevens en bekostiging van de school door de overheid) worden alleen aantallen, dus géén gegevens over specifieke personen, gebruikt.

Vervoer van kinderen

Schoolgids: Praktische zaken

Het veilig vervoeren van kinderen is zowel de verantwoording van ouders als school. Iedere ouder is verantwoordelijk voor veilig vervoer van zijn of haar kind. Op school heeft u die taak gedelegeerd aan de leerkracht (of de directie) van de school.

Gymnastiek

Schoolgids: Praktische zaken

Gymnastiek wordt gegeven door onze vakleerkracht Bob van Iterson. De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal. Zij dragen tijdens de gym een gympakje of een gymbroekje met t-shirtje.

Schoolbenodigdheden

Schoolgids: Praktische zaken

De schoolbenodigdheden nemen vanaf groep 4 ieder jaar toe. We hebben voor iedere groep vastgesteld wat de kinderen sowieso in bezit moeten hebben...

Ziekmelden

Schoolgids: Praktische zaken

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet of later naar school komt, is het zaak de school dit tijdig te laten weten.

[1] 2
Volgende 5 Items
Geen Adobe Flash Player geïnstalleerd.
Fout bij het ophalen van het nieuws:

FeedReader: No data found at URL "http://www.nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Algemeen"